THE OFFICE BUILDING – Q2

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư:  Anh Huy

Dự án:  The Office Building – Q.2

Hạng mục:  Thiết kế kiến trúc

Triển khai: TS.KTS Lê Hương Giang